הוספה למועדפים                 הפוך לעמוד הבית                  מפת האתר
כורכרית - חיפוי דמוי אבן במחיר של גמר טיח  |  חוזים/הסכמי בניה  |  

דף הבית >> מדריך פיקוח בניה >> מוקדמות - עבודות הכנה פרק 00
 

פרק 00: מוקדמות:


  1. טרם מסירת האתר לקבלן יש לוודא הימצאותם של כל המסמכים הדרושים לביצוע הפרוייקט: 

תכניות לביצוע  - לאחר תום התכנון יש לוודא קבלת תכניות לביצוע, יש להקפיד כי התכניות מסומנות "לביצוע" עם תאריך ומהדורה ראשוניים. בעת מסירת התכניות לקבלן, יש להחתימו על "טופס קבלת תכניות".

יש לוודא הימצאותם של כל התכניות לכל הקומות וכולל פרטים, תכניות קונסטרוקציה, תכניות אדריכלות, תכנית גמרים, תכנית חשמל ותקשורת, תכנית מיזוג, תכנית אינסטלציה, תכנית פיתוח, תכנית בטיחות וביטחון. 

 תכניות למערכות התת קרקעיות  - מים, ביוב, ניקוז, חשמל ותקשורת.

 מסמכים שונים – כגון יומן עבודה, היתר בניה, תיק עבודה.

 החוזה – על כל נספחיו ומסמכיו, תנאים מיוחדים, מפרטים מיוחדים וכתבי הכמיות.

 רצוי מאוד לדאוג כי החוזה יכלול את כל האמור להלן בפרק המוקדמות.  

 הספר הכחול – המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבניה.

 תמונות – רצוי מאוד לצלם ולתעד את מהלך הבניה אך גם את השטח טרם ביצוע העבודות, כולל האיזורים הצמודים לאתר,   

  1. יש להקים מערכת קשר להעברה ותיעוד המידע:

 דף קשר – ריכוז שמות הנציגים המעורבים בפרוייקט, כתובתם, תפקידם, מספר הטלפון, הסלולרי, הפקס  וכתובת הדואר האלקטרוני. הדף יכלול את המזמין, הקבלנים השונים, מנהל מפקח, אדריכל, מהנדס, יועץ חשמל ותקשורת, יועץ אינסטלציה, יועץ  מעליות, יועץ בטיחות.

 יומן עבודה  - יומן העבודה הינו אחד המסמכים החשובים בניהול ופיקוח הבניה המהווה מסמך לקשר ניהול ומעקב ביצוע הפרוייקט, ביומן יפורטו הנהלים לביצוע שינויים כולל קביעת מחירים חריגים. יומן העבודה אף מהווה עדות וראיה כבדת משקל לצורך חקר כשלים במבנה, אישור חשבונות, הליכים משפטיים ועוד. היומן, בשלושה עותקים, כולל את שם הפרוייקט וכתובתו, תאריך, מספר הפועלים העובדים בכל יום, תנאי מזג האויר, תאור העבודה המבוצעת בכל יום, הערות כלליות, הערות המנהל המפקח לקבלן והערות הקבלן למנהל המפקח. 

  1. מסירת האתר לקבלן:

 מסירת צו התחלת עבודה.

 סימון נקודות הבניין והבטחת הנקודות על ידי הקבלן  

  1. מתקני עזר ואישור מיקומם :  

 מתקני העזר הינם חיוניים לביצוע הפרוייקט ורצוי מאוד, עוד בשלב החוזה, לסגור עם הקבלן את כל נושא התקנתם בשטח:  

א.      גידור האתר.

ב.      שילוט הכולל את שם היזם, האדריכל, המתכנן,היועצים, הקבלן והמנהל המפקח ושילוט 

        בטיחות.

ג.       סידורי ניקוז.

ד.       חשמל, מים, טלפון, מרכזיית חשמל ותאורה, תאורה היקפית ומקומית.

ה.      משרד לרבות ציוד משרדי ואביזרים – הפריטים הדרושים למפקח לצורך ביצוע עבודתו 

        כוללים:  מטר למדידה, סרגל אלומיניום באורך 2.5 מטר - למדידת מישוריות קירות, ריצופים 

        וחיפויים, פלס - לבדיקת אופקיות ומשקולת - לבדיקת אנכיות כלונסאות, עמודים, מוטות זיון

        אנכיים וטפסות, נבליר – לבדיקת גבהים, קונוס – לבדיקת סמיכות הבטון. על הפריטים הנ"ל

        להמצא באתר הבניה בתוך ארון נעול.

ו.        חדר אוכל ושירותים לפועלים.

ז.        אמצעי בטיחות.

ח.      אחסנת חומרי בניין. 

 

על הקבלן להגיש לאישור המפקח תכנית אתר כללית הכוללת מיקום מתקני העזר בהתחשב בדרכי גישה, מיקום המבנה, מיקום של תשתיות קיימות ושל תשתיות העתידיות להבנות. 

 

  1. קבלני משנה ואישורם:

 יש לקבל מהקבלן רשימת קבלני משנה הכוללת את תחום עיסוקם ופירטיהם.  

  1. קביעת נהלי עבודה באתר:

קביעת נהלים לבדיקות מעבדת שדה אשר יחייבו את הקבלן המבצע ווידוא שמערך הבדיקות מוכן כולל תכנית לקיחת הדוגמאות, דרך לקיחת הדוגמאות ואופן בדיקת ההתאמה לדרישות השונות של התקן או המפרט.

קביעת נוהלים עבור פסילת עבודה לקויה וקביעת קנס/פיצוי.

קביעת סדרי מדידת הסעיפים השונים אשר על פי החוזה הינם "למדידה" כולל שימוש בטפסים הנכונים לחישובי כמויות וקביעת סידרי הבדיקה (שבועי, סוף שלב וכד'). 

קביעת נוהל לאישור שלבי העבודה, המחייב את הקבלן – אין יציקות ללא אישור יציקה על ידי המפקח טרם ביצוע היציקה, אין לסגור שלב עבודה אחד המכסה שלב אחר טרם קבלת אישור המפקח.

קביעת נוהלי העבודה בהתחשב בנוחיות הציבור ובזכויותיהן של אנשים – תיקון נזקים באתר ובשטחים הצמודים לו, לכביש, למובילים אחרים  וכד'.
מניעת הפרעות לתנועה. אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים ואמצעי הגנה נדרשים אחרים.

קביעת נוהלי העבודה לניקיון השטח טרם, במהלך ובסיום העבודות.

קביעת נוהלי העבודה לפיינוי פסולת.

קביעת נוהלים, תאום וקשר לעבודת הקבלנים המבצעים בו זמנית חוזים שונים – קביעת נוהל פגישות באתר, קביעת נוהל העברת מידע.

  1. לקבל מהקבלן לוחות זמנים לביצוע העבודה ולאשרם.
  2. ווידוא סדרי בטיחות בדיקתם ואישורם.
  3. ווידוא המצאותה של ערכת עזרה ראשונה ובדיקתה.
  4. ווידוא קיומם של ביטוחים.

נערך על ידי עורך דין דורון רוזנבלום, הנדסאי בנין 

 


לייבסיטי - בניית אתרים